Contact us

Chang He Industrial Co., Ltd
Address:Xinan Sanshui, Foshan city. Guangdong.
Tel:0757-87760988    Fax:0757-87725722
Website:www.opushk.com
E-mail:opus_ch@126.com